Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Công Ty Quảng Cáo Cường Khanh, cùng hội Quảng Cáo HAA và các đoàn thể cá nhân khác cùng nhau chung tay góp sức hưởng ứng cứu trợ cho đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bảo số 12 tại xã Eatrol, huyện Sông Hinh, Phú Yên vào ngày 25/11/2017.

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12

Quảng Cáo Cường Khanh tham gia cứu trợ miền Trung bởi bão số 12


Share this post